Veleposlaništvo RS Berlin /december 2019, Larisa Kazić, Nina Savič /

RE.AKCIJA // RE.ACTION, Larisa Kazić, Nina Savič

RE.AKCIJA je projekt, ki se osredotoča na dobre prakse začasnih rab v Berlinu in išče načine, kako te prenesti v lokalni kontekst. Cilj projekta je aktivirati prostore, ki so že dalj časa izvzeti iz vsakdanje rabe, in naslavljati teme, kot so skupnostne ekonomije in krožno gospodarstvo.
Projekt sestavlja več sklopov: ‘AKCIJA’, ki se bo odvila v Berlinu, kjer sva se povezali z organizacijami, ki so naju usmerile k relevantnim projektom in povezale s kolektivi, ki stojijo za njimi.
Po zaključku bivanja sledi sklop ‘RE.AKCIJA’, dogodek, ki se bo odvil v Ljubljani, na katerem bova predstavili dobre prakse in vzporednice med neaktivnimi prostori Berlina in Ljubljane. Dogodek bo namenjen zainteresirani javnosti in iniciativam, ki pri nas naslavljajo problem sivih con v urbanih okoljih in se pri revitalizaciji ter aktivaciji prostorov poslužujejo začasne rabe.
Pridobljeno znanje in izkušnje bova prenesli v lokalni kontekst in ga aplicirali na projekte, ki so del najine arhitekturne in umetniške prakse (Eksperimentalni prostor Teren in nedokončani del Športnega parka Stožice).

RE.ACTION is a project that focuses on successful temporary use practices in Berlin and looks for ways to adjust them to local context. The aim of the project is to activate spaces that are excluded from everyday use as well as to address questions related to community and circular economy.
The project consists of different parts: ‘ACTION’ takes place in Berlin, where we met with several organizations that directed us to projects, relevant for our research and connected us with the collectives behind them.
‘ACTION’ is followed by ‘RE.ACTION’, an event taking place in Ljubljana, where we will present examples of good practices dealing with the vacant spaces in Berlin and discuss ways of applying them to similar indeterminate spaces in Ljubljana. The event will target city planners, interested public and initiatives addressing the problem of grey areas in urban spaces using temporary use as a revitalizing and activating tool.
Acquired knowledge and personal experience will be applied to local context through our architectural and artistic practice (Experimental space Teren and uncompleted south part of Sport Park Stožice).

Larisa Kazić deluje na področju scenografije in arhitekture. V času študija je leta 2012 kot soavtorica prejela 1. nagrado na mednarodnem natečaju za odrski paviljon na festivalu Flow, Helsinki, ki je bil kasneje istega leta tudi izveden in nominiran za študentsko nagrado Piranesi. Med drugim je med leti 2011 in 2013 soorganizirala in prostorsko zasnovala mednarodni site-specific festival HISTeRIA, kasneje leta 2015 in 2016 pa mednarodni festival Plavajoči grad. Med letoma 2012 in 2016 je v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot scenografka ter izdelovalka lutk in scene sodelovala pri predstavah Luknja, Žabe so žabe, Akvarij, Turlututu in Lublana. Leta 2014 je prejela posebno pohvalo na mednarodnem natečaju za ureditev kavarne v Črni Gori. Kot soavtorica je v sodelovanju z Apolonijo Šušteršič zasnovala in izvedla Knjigarno Depo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova in sodelovala pri postavitvi več razstav v Tehničnem muzeju Bistra, Mestnem muzeju Ljubljana, galeriji DESSA. Leta 2019 je oblikovala razstavno postavitev za 25. Mednarodni festival računalniške umetnosti v Mariboru in izdelala scenografijo za avtorski projekt Kaje Lin J. Avguštin Corpus Aurora, ki je bil izveden v Španskih borcih.
Larisa Kazić is active in the field of architecture, scenography and exhibition design. During her studies at the Faculty of Architecture in Ljubljana, she won the first prize at the international competition as a co-author of stage design pavilion for Flow Festival in Helsinki, which was after its realization nominated for the Piranesi Student award. During years 2011-13, she co-organized and co-designed the venue for international site-specific festival HISTeRIA, as well as for the international Floating Castle festival in 2015-16. Between 2012 and 2016 she worked as a scenographer and puppet designer on shows The Hole, Frogs are frogs, Aquarium, Turlututu, and Lublana at a Ljubljana Puppet Theatre. In 2014, she received the special prize for her design of a coffee shop in Montenegro at an international competition. As a co-author, in collaboration with Apolonia Šušteršič, she designed bookshop Depo at the Museum of Contemporary Art Metelkova, in 2011. She participated in the creation and installation of several exhibitions at the Technical Museum Bistra, City Museum of Ljubljana, MSUM and DESSA Gallery. In 2019, she developed the exhibition design for the 25th International Festival of Computer Arts in Maribor and stage design for the dance performance Corpus Aurora (Kaja Lin J. Avguštin).

Nina Savič deluje na področju arhitekture in začasne rabe. V času študija na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in na Tehnični univerzi v Istanbulu jo je začela zanimati ponovna uporaba, zato nenehno išče nove namene tako za prostore kot tudi za predmete. Staro je spojila z novim že v magistrski nalogi na temo prenove istanbulskega hana iz 17. stoletja, kjer je obrtniško dejavnost nadgradila z oblikovalsko.
Od leta 2015 je članica kolektiva prostoRož, ki se ukvarja z vprašanji javnega urbanega prostora in njegovim pomenom za lokalne prebivalce in družbo. Med drugim je sodelovala pri projektih Mestni vizionar – družabna igra za grajenje vizij o javnem prostoru, Oaze – odkrivanje pozabljenih mikroprostorov na rečnem obrežju, Idrija - trajnostna urbana regeneracija, Urbex – urbano raziskovanje za mlade z manj priložnostmi in Teren – zastalo gradbišče, začasno namenjeno eksperimentiranju in druženju. 
Februarja 2019 se je kot mentorica pridružila humanitarni neprofitni organizaciji študentov in mentorjev Streha za vse, v okviru katere so v Brufutu v Gambiji skupaj z lokalnimi študenti in prebivalci zgradili malo šolo. Pri gradnji so uporabili lokalne materiale in tehnike.
Nina Savič works in the field of architecture and temporary use. During her studies at the Faculty of Architecture in Ljubljana and at the Istanbul Technical University, she became interested in reusing, reconnecting and recycling hence she is always looking for new purposes of places and things. In her master thesis she presented the architectural renovation and upgrading of the historic building Buyuk Yeni Han in Istanbul, which preserves and revives the tradition of the craftsmanship and connects artisan trade with design. In years 2015 – 2019 she was a member of prostoRož cultural association whose mission is to improve urban public spaces by exploring them and their meaning for local residents and society at large. She participated in various prostoRož projects such as: City visionary - a board game that builds a vision of public spaces; Oases - re-discovered forgotten microspaces on the river banks of the Ljubljanica River; Sustainable urban regeneration of Idrija - Citizen-led and environmentally friendly regeneration of selected areas, Urbex - urban exploration for youth facing social exclusion, Teren - standstill construction site that becomes an experimental space.
In February 2019, she joined the student humanitarian association Roof for all (Streha za vse) as a mentor. Together with students from Ljubljana, Gambia and local residents they built a preschool facility, using local materials and building techniques.