Veleposlaništvo RS Berlin /Konzularni oddelek /Informacije o vizumih /

Vizumske informacije

Pravna podlaga: Zakon o tujcih

Vse informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

VIZUMSKE INFORMACIJE

Državljani vizumsko obveznih držav morajo imeti za vstop v Republiko Slovenijo oz. schengensko območje poleg veljavnega potnega lista tudi vizum. Informacija, kdo potrebuje vizum, je dosegljiva na naslednji povezavi: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Tujci_vstop_v_Slovenijo_brez_vizumov_slo.pdf).

Vlogo za vizum je potrebno vložiti osebno na Veleposlaništvu RS v Berlinu (od ponedeljka do srede, od 10.00 do 12.00 ure) ali pri Generalnem konzulatu RS v Münchnu, ki je pristojen za Bavarsko in Baden-Württemberg. Slovenija je z nekaterimi državami članicami schengenskega območja sklenila dogovor o zastopanju v izdajanju kratkoročnih vizumov. Tujec lahko zaprosi za vizum v svoji matični državi na veleposlaništvu države članice schengenskega območja.

Za dodatne vizumske informacije nam lahko pošljete elektronsko pošto na vbn(at)gov.si ali nas pokličete na +49 30 206 14 550.

Vrste vizumov
Če ste državljani tretje države (države, ki je izven evropskega gospodarskega prostora) in imate veljaven potni list, v Republiko Slovenijo pa želite vstopiti in v njej bivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali druge vrste obiska, morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini pridobiti vizum, za katerega je potrebno zaprositi pred vstopom v RS.

Za kratkoročno bivanje (bivanje do največ 90 dni) v Republiki Sloveniji z namenom turizma, poslovnega sodelovanja, zasebnega obiska, zdravljenja ipd. je potrebno pridobiti vizum za kratkoročno bivanje/schengenski vizum/vizum C.

Za dolgoročno bivanje z namenom dela, študija, raziskovanja, združitve družine ipd. je potrebno zaprositi za vizum D.

Imetniki enotnega vizuma, ki ga je izdala pogodbenica schengenskega sporazuma (npr. Nemčija), lahko v času veljavnosti vizuma z vizumom in veljavno potno listino vstopite v Republiko Slovenijo in v njej bivate za čas do treh mesecev, če izpolnjujete pogoje za vstop:
- imate zagotovljena sredstva za preživljanje;
- imate dokumentacijo, ki dokazuje namen prebivanja;
- ne predstavljate nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali mednarodne odnose katerekoli države pogodbenice.

Če se dejstva, na podlagi katerih je bil vizum izdan, spremenijo, lahko mejni organi zavrnejo vstop in vizum razveljavijo.

Pogoji za pridobitev
Sprejem vizumske vloge je dopusten največ tri mesece pred predvidenim potovanjem in najmanj 15 koledarskih dni pred potovanjem. Vizumski postopek traja od 10 do 14 delovnih dni, vendar je možno, da se postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, zavleče.

Za prosilce, ki so družinski člani državljanov EU ali Švice, veljajo posebna pravila, ki so dostopna na http://www.mzz.gov.si/si/potovanja_in_vizumi/vizumske_informacije/za_prosilce_vizumov/#c9349.

Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C, schengenski vizum)
Pri oddaji vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje mora prosilec v skladu s 14. členom Vizumskega zakonika predložiti:
a) dokumente, v katerih je naveden namen potovanja;
b) dokumente v zvezi z nastanitvijo ali dokazila o zadostnih finančnih sredstvih za kritje stroškov nastanitve;
c) dokumente, da ima prosilec zadostna sredstva za preživetje za čas nameravanega bivanja in za vrnitev v svojo matično državo ali državo stalnega prebivališča ali tranzit v tretjo državo, v katero bo nedvomno sprejet, ali da je sposoben zakonito pridobiti navedena sredstva, kot je določeno v 5. členu Zakonika o Schengenskih mejah;
d) podatke, na podlagi katerih je mogoče preveriti namen prosilca, da bo zapustil ozemlje države članice pred potekom zaprošenega vizuma;
e) veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji;

Seznam spremnih dokumentov iz 14. člena Vizumskega zakonika, ki jih predložijo prosilci za izdajo vizuma, najdete na: http://www.mzz.gov.si/si/potovanja_in_vizumi/vizumske_informacije/za_prosilce_vizumov/#c9346.

Formular je dosegljiv na: http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije/obrazci/

Vizum za dolgoročno bivanje (vizum D, nacionalni vizum)
Vizum D je nacionalni vizum, ki tujcu dovoljuje vstop in bivanje v Republiki Sloveniji do enega leta. Z vizumom D lahko tujec prebiva tudi na območju celotnega schengenskega prostora, vendar ne ves čas veljavnosti vizuma, ampak le 3 mesece v šestmesečnem obdobju.

Izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ureja Zakon o tujcih (ZTuj-2, Uradni list RS št. 50/2011, 57/2011 popr.). Predložiti je potrebno:
- veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji;
- sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
- zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.

V postopku mora biti izkazan tudi namen, zaradi katerega se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda, hkrati pa ne smejo obstajati razlogi za zavrnitev izdaje vizuma.

Seznam kategorij oseb, ki so opravičene do izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, je dosegljiv na: http://www.mzz.gov.si/si/potovanja_in_vizumi/vizumske_informacije/za_prosilce_vizumov/#c9346.

Vloga je dostopna na: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Obrazci/OBRAZEC_-_ZTUJ_-_VLOGA-SI-EN.pdf.